2017-05-04

MORATEX - geneza i rozwój instytutu

W Łodzi już w roku 1926 ruszyła tkalnia tkanin technicznych inż. Skibickiego.
Po wojnie za sprawą tego samego człowieka powstała jednostka o profilu badawczo produkcyjnym tekstylnych wyrobów technicznych. 1 grudnia 1953 r Minister Przemysłu Lekkiego wydał Zarządzenie nr 430 o utworzeniu Laboratorium Przemysłu Tkanin Technicznych (LPTT).

Lata 1954-1965 były okresem dynamicznego rozwoju Laboratorium. Jego działalność w  połowie lat sześćdziesiątych zaczęła widocznie wykraczać poza założony profil. Doceniając rozwój jednostki, Minister Przemysłu Lekkiego Zarządzeniem nr. 83/0/65 z dnia 9 grudnia 1965 roku przekształcił LPTT w Centralne Laboratorium Przemysłu Filcowego i Tkanin Technicznych (CLPFiTT). jego misją było prowadzenie prac badawczo-doświadczalnych nad stworzeniem podstaw, zarówno teoretycznych jak i praktycznych, dla szybkiego rozwoju przemysłu filcowego i tkanin technicznych.

Wskutek decyzji Rady Ministrów z końcem roku 1971 Laboratorium zyskało sporą bazę produkcyjną przekazaną przez Zakład Tkanin Technicznych "ZARZEW" oraz lepsze uwarunkowania prawne i stało się samodzielnym państwowym przedsiębiorstwem naukowo-badawczym pracującym na rzecz wszystkich zakładów podlegających Ministrowi Przemysłu Lekkiego. Ranga placówki rosła, utworzono Radę Naukowo-Techniczną pod przewodnictwem prof. Janusza Szoslanda, a Laboratorium w roku 1979 przekształcono w Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznych Wyrobów Włókienniczych (COBRTWW).

Lata 80-te przyniosły jednak kryzys i zmusiły wszystkie jednostki gospodarki do zrewidowania swojej działalności. W takich okolicznościach Laboratorium zyskało kolejne składniki majątku produkcyjnego, w tym tkalnię "9" przy ul. Sienkiewicza 165. Punktem zwrotnym okazało się mianowanie dr. Witolda Łuczyńskiego na stanowisko dyrektora COBRTWW w roku 1985. Należy podkreślić jego wizjonerstwo – zdecydowane "nie" dla dotychczasowego asortymentu tekstylnych wyrobów technicznych, a nadanie priorytetu najbardziej trudnym i odpowiedzialnym pod każdym względem wyrobom związanym z sektorem bezpieczeństwa służb mundurowych – w tym zwłaszcza jednostek specjalnych policji, wojska, straży pożarnej i granicznej. Okazało się to przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i dało potężny impuls do rozwoju, podczas gdy tradycyjne włókiennictwo w piorunującym tempie upadło zarówno w aglomeracji łódzkiej jak i w całym kraju.

W roku 1992 cała jednostka zyskała status Instytutu Badawczego i zmieniono nazwę na Instytut Technicznych Wyrobów Włókienniczych "MORATEX". W tym samym roku dostarczono do MON partię 820 szt. kamizelek kuloodpornych dla polskich żołnierzy biorących udział w misji pokojowej ONZ w dawnej Jugosławii. 3 lata później w Moratexie ruszyło Laboratorium Badań Balistycznych dając kluczowy potencjał - prowadzenie badań tkanin balistycznych i ochron osobistych kulo- i odłamkoodpornych. Inne znaczące instytuty oraz innowacyjne firmy jak np. DuPont czy Instytut Stali w Moskwie podjęły bliską współpracę z Moratexem, co Moratex potrafił wykorzystać nie tylko stabilizując niezależność finansową, ale nawet przynosząc znaczące zyski. To pozwoliło na dalszy rozwój i w roku 1998 Laboratorium Badań Balistycznych i Laboratorium Badań Metrologicznych uzyskały akredytacje Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
Z końcem tego samego roku nadzór nad ITWW „MORATEX” przejął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, ponieważ ok. 90% projektów badawczo-rozwojowych placówki było realizowanych na rzecz Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu. Placówka decyzją nr 123 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 10 maja 1999 r. otrzymała nowy Statut.

W 2001 roku Zakład Certyfikacji Wyrobów otrzymał akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AC 097 w zakresie certyfikacji zgodności z wymaganiami polskich, europejskich i międzynarodowych norm. Rok później MORATEX otrzymał certyfikat Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania MON potwierdzający spełnianie wymagań AQAP. W tym samym czasie przeniesiono wszystkie komórki organizacyjne do obiektu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3. Zlikwidowano Zakład Doświadczalny Włóknin i sprzedano inne budynki, a działalność produkcyjną - wytwarzanie kuloodpornych kamizelek, hełmów i tarcz - utrzymano jedynie we własnym Zakładzie Doświadczalnym Konfekcji Technicznej.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w funkcjonowaniu jednostki było udzielenie przez Komisję Wspólnoty Europejskiej Instytutowi notyfikacji w zakresie Dyrektywy 89/689/EWG. Od tej pory Zakład Certyfikacji został upoważniony do dokonywania oceny zgodności WE w ramach udzielonej notyfikacji nr 1475 dotyczącej środków ochrony indywidualnej.


W roku 2006 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozporządzeniem nr 654 z dnia 19 maja 2006 r. zmienił nazwę ITWW na Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”. Następnie, od roku 2007 poza statutowymi zadaniami, został poszerzony obszar działania placówki.
Rozporządzeniem z dnia 29 sierpnia 2007, Minister powołał dyrektora Instytutu do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad czynnościami związanymi z wyrobem wprowadzanym do użytku w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. MORATEX rozpoczął prace wynikające ze stosownej ustawy z dnia 17 listopada 2006r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych dla służb bezpieczeństwa i obronności. Laboratoria i Zakład Certyfikacji Wyrobów również zostały przystosowane do funkcjonowania w tym systemie. Pozyskały one w 2008 roku akredytację OiB MSWiA na prowadzenie działalności związanej z oceną zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa, której kontynuacją jest akredytacja MON zdobyta w roku 2012.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się