Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
9.000,00 PLN  
Ogłaszający
Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"  
Województwo
ŁÓDZKIE  
Powiat
Łódź  
Ulica
ul. Marii Skłodowskiej-Curie  
Numer budynku
3  
Data publikacji od
2020-01-21  
Data publikacji do
2020-04-30  
Termin składania ofert
2020-02-20 08:30  
Numer zgłoszenia
1/ZP/BZ-1/IW/2020  
Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)
2020/S 014-027833
 
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”Adres pocztowy: ul. M. Skłodowskiej-Curie 3Miejscowość: ŁódźKod NUTS: PL711Kod pocztowy: 90-505Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Jarosław RafE-mail: jraf@moratex.eu Tel.: +48 426373763Faks: +48 426369226
Adresy internetowe:
Główny adres: http://moratex.eu/
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://moratex.eu/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną zapośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytut badawczy
I.5)
Główny przedmiot działalności
Inna działalność: badania naukowe
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Zaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobówwłókienniczych
Numer referencyjny: 1/ZP/BZ-1/IW/2020
II.1.2)
Główny kod CPV
 
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Zaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobówwłókienniczych
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
38520000
38300000
30200000
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
II.2.4)
Opis zamówienia:
Zaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobówwłókienniczych
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzyDziałanie: I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji RPLD.01.01.00-10-0002/17-00
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
 
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2020
Czas lokalny: 08:30
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 19/04/2020
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2020
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”, 90-505 Łódź, ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, I piętro, pok. 120 – sala konferencyjna.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
9 000,00 PLN
 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający nie przewiduje:
— zawarcia umowy ramowej,
— ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
— aukcji elektronicznej,
— zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” zsiedzibą w Łodzi (90-505) przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, POLSKA, kontakt: e-mail: itb@moratex.eu , tel. +48426373710.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa „Moratex” jest Pan MateuszGajdacz, kontakt: e-mail: mgajdacz@moratex.eu , tel. +48 426373710.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zpostępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO.
Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowychz zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawąprawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zamawiający nie przewiduje możliwości, ani wymogu składania ofert wariantowych.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żądaprzedstawienia następujących dokumentów:
— oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawyPrawo zamówień publicznych,
— oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaMiejscowość: WarszawaPaństwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaMiejscowość: WarszawaPaństwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/01/2020

Załączniki

  ogloszenie.pdf 122,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_1_2020.pdf 446,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal. 1_1_2020 opis ...mówienia.pdf 275,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal. 2-5_1_2020.doc 393 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal. 3 JEDZ_1_2020.xml 99,82 KB (xml) szczegóły pobierz
  projekt umowy.pdf 312,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Link-do-postępowan...blicznego.doc 22,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się